Esenciálny olej BIO - Levanduľa 30 ml, Tierra Verde

Kód DOM53

viac od

silica vhodná na použitie pri nespavosti, psychickej a fyzickej únave, proti hmyzu

14,10 € za

ešte máme dosť

Lavandula x intermedia tíši bolesti hlavy pri migrénach. S úspechom sa využíva pri nespavosti. Urýchľuje hojenie kožných buniek pri popáleninách a drobných poraneniach. Kožu dezinfikuje a regeneruje. Odpudzuje hmyz. V kúpeli odstraňuje psychickú aj fyzickú únavu. Používajte pri svalových a reumatických problémoch. Vyskúšajte u nepokojných alebo zle zaspávajúcich detí nakvapkať 2-3 kvapky priamo do ich izby. 

Použitie

  • Niekoľko kvapiek pri praní mydlovými orechmi priamo na prací sáčok bielizeň dezinfikuje.
  • Osvieženie vzduchu - použiť do difúzera / nakvapkať do nádobky s vodou a položiť nad sviečku.
  • Pri upratovaní - niekoľko kvapiek do vody s čistiacim prostriedkom na podlahy.
  • Do aromalámp, priamo do kúpeľa alebo do masážnej emulzie.

Zloženie

100% silica Lavandula × intermedia

Bezpečnosť

NEBEZPEČENSTVO. Horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare. PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM (tel. +421 2 5477 4166). NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Pri podráždení pokožky alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Uchovávajte uzamknuté.

Likvidácia

Nepoužitý výrobok nevylievať do kanalizácie. Nepoužitý výrobok alebo prázdny obal so zvyškami odovzdať v zberni nebezpečného odpadu.

podobné podukty

Recenzie (0)